About for social security benefits

أعد هذا الضمان للمستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة دون أن يكون بالضرورة مقتصراً عليهم فقط.

4K random go through at reduced QD is strictly the way you check for that, plus the Optane parts crush These particular tests. It can be just that most normal software hasn't caught up into the opportunity just however.

يغطي هذا الضمان منتجات سانديسك® الأصلية فقط. وبالنسبة للمستهلكين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية فقط، لن تقوم شركة ويسترن ديجيتال تكنولوجيز إنك ولا أي من شركاتها التابعة ("ويسترن ديجيتال") بتقديم أي دعم لأي منتجات لم تقم ويسترن ديجيتال باستيرادها أو طرحها في سوق المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو لم يتم استيرادها وطرحها في ذلك السوق بتصريح منها ولم يتم بيعها من خلال المنافذ المعتمدة الخاصة بشركة ويسترن ديجيتال.

For every formulare una richiesta di garanzia, si prega di contattare SanDisk al numero di telefono indicato nella tabella o all’indirizzo e-mail support@SanDisk.com entro il Periodo di Garanzia, fornendo la prova di acquisto (con data, luogo di acquisto e nome del rivenditore) nonché nome del prodotto, tipo e numero. Lei potrà restituire il Prodotto solo dopo aver ottenuto il numero di autorizzazione alla restituzione dei materiali (RMA) e rispettando qualsiasi altra linea guida indicata.

————————————————————————————————————————————————–

servery nebo (viii) jiné excesivní způsoby užívání přesahující běžné užívání v souladu se zveřejněnými pokyny. Pro informace o produktech SanDisk určených pro užití ve spojení se způsoby užití a zařízeními uvedenými v bodech (i) – (vi) výše prosím navštivte naši stránku Professional výrobky s vysokou odolností zde.

SanDisk poskytuje kupujícímu konečnému uživateli („Vy”) tuto záruku, že tento výrobek („Výrobek”) s výjimkou obsahu a/nebo software dodaného s Výrobkem bude prostý podstatných výrobních vad, bude odpovídat zveřejněným specifikacím výrobků SanDisk a bude způsobilý pro běžné užívání v souladu se zveřejněnými pokyny po dobu trvání Záruční doby specifikované v tabulce počínající dnem nákupu za předpokladu, že Výrobek byl uveden na trh v souladu s právními předpisy. Tato záruka je poskytována pouze Vám a je nepřenosná.

In genuine-entire world assessments the Vertex three Max IOPS generally beat almost all of the competition (MLC in the same form factor). But you have a degree, this listing is thanks for an update.

Garantiinõude esitamiseks palume võtta Garantiiperioodi jooksul ühendust SanDisk’iga tabelis toodud telefoninumbril või pöörduda aadressil assist@SanDisk.com, ning edastada ostu tõendav dokument (millel on näha ostu kuupäev ja koht ning edasimüüja andmed) ning toote nimetus, tüüp ja number.

For at gøre et krav gældende i henhold til denne garanti kontakt venligst SanDisk på telefonnummeret angivet i tabellen eller på guidance@SanDisk.com inden for Garantiperioden og med dokumentation for dit køb (visende hvilken dato og sted køguess blev foretaget og navnet på forhandleren) og produktnavnet, form og nummer.

A SanDisk, választása szerint vagy click here (one) kijavíthatja, vagy kicserélheti a Terméket egy új, helyreállított vagy felújított Termékkel, amely azonos vagy jobb teljesítményű, vagy más egyenértékű termékkel; vagy (two) a Terméknek a SanDisk felé tett jótállási igény benyújtásakor fennálló aktuális piaci értékének megfelelő árat visszatérítheti, amennyiben a SanDisk a Terméket nem tudja kijavítani vagy kicserélni.

Esta garantia abrange somente produtos originais da SanDisk. Para consumidores na Europa, Médio Oriente e África apenas: nem a Western Digital Systems, Inc. nem as suas subsidiárias (“WDT”) fornecerão qualquer supportência relacionada com quaisquer produtos que não tenham sido importados ou não tenham sido colocados no espaço económico europeu pela WDT ou com o consentimento da WDT e vendidos através dos seus canais autorizados.

SanDisk gir denne garantien til sluttbrukeren (“deg”) på at dette produktet (“produktet”), bortsett fra innhold og/eller programvare levert med eller på produktet, skal være fritt for materialfeil i fremstillingen, skal være i overensstemmelse med SanDisks publiserte produktspesifikasjoner og skal være egnet for standard bruk i samsvar med instruksjoner publisert below garantiperioden spesifisert i tabellen med oppstart fra kjøpsdato, below forutsetning av at produktet er lovlig plassert på markedet. Denne garantien gis utelukkende til deg og kan ikke overdras.

To incorporate goods to the purchasing cart simply click in the check box next to most of the merchandise you wish to buy and click on "Insert to Cart" at The underside. You will have the opportunity to change the quantities while in the browsing cart.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *